อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

  อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562
   
         นายกเทศมนตรี  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

        1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  เทศบัญญัติ  และนโยบาย
        2) สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
        3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี
        4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
        5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
        6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
      รองนายกเทศมนตรี  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

        อำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
        ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้รองนายกเทศมนตรีตามลำดับที่นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการ แทน  ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดเทศบาลเป็น ผู้รักษาราชการแทน

        อำนาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการ ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  หรือคำสั่งใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  ถ้ากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  หรือคำสั่งนั้นหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  ไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น  นายกเทศมนตรีอาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติ ราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได้  แต่ถ้ามอบให้ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน  ให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
      ปลัดเทศบาล  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

        เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจ หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

         หน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
      สำนักปลัดเทศบาล
          
ให้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลตำบลให้เป็นไป ตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานราชการ ดังนี้ 

       1.ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

                  (1) งานธุรการ                     

                  (2) งานการเจ้าหน้าที่                 

                  (3) งานประชาสัมพันธ์                 

                  (4) งานนิติการ                 

                  (5) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                 

                  (6) งานกิจการสภา           

         2. ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

                   (1) งานทะเบียนราษฎร

                   (2) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   (3) งานสวัสดิการสังคมและการเกษตร

      กองคลัง

            ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่ายงาน ทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณ การปฏิบัติงานธุรการกองคลัง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานราชการ  ดังนี้

             1.ฝ่ายบริหารงานคลัง ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

                   (1) งานการเงินและบัญชี 

                   (2) งานพัสดุและทรัพย์สิน

          2.ฝ่ายพัฒนารายได้ ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้
                   (1) งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

                   (2) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
      กองช่าง

             ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารงานผังเมือง งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผน งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานผลิตจำหน่าย จัดเก็บเงิน น้ำประปา การปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานสวัสดิการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียน งานทะเบียนสิ่งก่อสร้างงานดูแลรถส่วนกลางของกองช่าง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานราชการ  ดังนี้

 

              1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

                    (1) งานออกแบบ

                    (2) งานควบคุมการก่อสร้าง

                    (3) งานผังเมืองและควบคุมอาคาร

 

               2. ฝ่ายการโยธา ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

                     (1) งานไฟฟ้าสาธารณะ

                     (2) งานบำรุงรักษาทางและสะพาน

                     (3) งานกิจการประปา
 
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
            
ให้ มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข การปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานสวัสดิการ งานดูแลรถส่วนกลางของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานราชการ  ดังนี้

              1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

                  (1) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

              2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

                  (1) งานส่งเสริมสุขภาพ
      กองการศึกษา
            
ให้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการ ศึกษา   ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา การปฏิบัติงานด้านการกีฬาและนันทนาการ  งานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับกองการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานราชการ  ดังนี้

 

               1. ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

                   (1) งานการศึกษาปฐมวัย

               2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

                   (1) งานศาสนาและวัฒนธรรม

                 3. สถานศึกษา ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ดังนี้

                     (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครตันติคุณ

                     (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรัตนธรรมสาคร

      หน่วยตรวจสอบภายใน
             ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี    เอกสารการรับเงิน     ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา   งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ  ที่ได้รับมอบหมาย

 

              อำนาจหน้าที่ของเทศบาล   ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(๔) การสาธาณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๕) การสาธารณูปการ

(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(๗) การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน

(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๙) การจัดการศึกษา

(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๑๔) การส่งเสริมกีฬา

(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลแลน้ำเสีย

(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณูปโภคสถานอื่น ๆ

(๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒๕) การผังเมือง

(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(๒๘) การควบคุมอาคาร

(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้121
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้271
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2425
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1433
mod_vvisit_counterเดือนนี้10451
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว653785
mod_vvisit_counterทั้งหมด3155881

We have: 7 guests online
IP: 3.229.117.191
วันนี้: พ.ค. 24, 2024


 


QR Code
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา


ระบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม

ลิขสิทธิ์ © 2564 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3488-2259-60 โทรสาร. 0-3488-2258