บันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

13-12-2565 นายเฉลา ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบล และบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น โดยมีี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานกองทุนสนับสนุนสุขภาพ(สสส) กระทรวงพัฒนาสังคมฯ สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 52 แห่ง ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนของเรา